Phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi : Luận án TS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 625201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65172Phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi : Luận án TS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 625201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65172