Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đình Đức-
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Công-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:19Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65172-
dc.description.abstracti. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của tấm, tính chất vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ và xét đến trường hợp hệ số Poisson là hàm của tọa độ theo hướng chiều dày. Bằng cách tiếp cận giải tích, phương pháp hàm ứng suất và sử dụng phương pháp Galerkin luận án đã xây dựng được các phương trình chủ đạo đi nghiên cứu ổn định tĩnh và động lực học của tấm FGM chịu tải cơ, nhiệt và cơ – nhiệt kết hợp. Cụ thể, xây dựng được các biểu thức hiển xác định tải tới hạn và đường cong độ võng – tải trọng sau tới hạn (phân tích phi tuyến tĩnh) và biểu thức xác định tần số dao động tự do tuyến tính và quan hệ thời gian – độ võng (phân tích động lực học), trong bài toán phân tích động lực học sử dụng thêm phương pháp Runge-Kutta bậc bốn để giải hệ phương trình vi phân. iii. Bằng cách tiếp cận giải tích và lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất của Reddy đã xây dựng được các phương trình cơ bản và phương trình chủ đạo cho bài toán phân tích động lực học của tấm FGM không hoàn hảo, trong đó một mặt được gia cường bằng hệ thống các gân tương ứng theo phương và một mặt được gắn một lớp áp điện. Đã nhận được biểu thức hiển của tần số dao động tự do tuyến tính, liên hệ hiển tần số - biên độ của dao động tự do và dao động cưỡng bức phi tuyến và đường cong quan hệ thời gian – độ võng. iv. Sử dụng thuật toán lặp để phân tích phi tuyến tĩnh của tấm ES-FGM chịu tải trọng nhiệt khi các tính chất của các vật liệu thành phần FGM và gân đều phụ thuộc vào nhiệt độ. v. Khảo sát bằng số một cách chi tiết ảnh hưởng của các tham số đầu vào như: gân gia cường, hệ số tỉ lệ thể tích, độ không hoàn hảo, hệ số nền đàn hồi, tính chất vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện biên đến đáp ứng động học của tấm FGM có và không có gân gia cường, tấm ES-FGM áp điện. Từ đó rút ra một số kết luận có ý nghĩa khoa học giúp ích cho người thiết kế lựa chọn phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu của luận án đã được tiến hành so sánh với các kết quả đã được công bố của các tác giả khác trong vào ngoài nước trong những trường hợp và điều kiện cụ thể, nhằm đánh giá độ tin cậy của cách tiếp cận và phương pháp sử dụng. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đã đưa ra những nhận xét có ý nghĩa thông qua việc phân tích kết quả số. Những nhận xét này có thể là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho thực tiễn kỹ thuật. 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: i. Nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động phi tuyến của tấm và vỏ nano FGM sử dụng lý thuyết tấm biến dạng trượt và phương pháp giải tích. ii. Nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động phi tuyến của tấm và vỏ auxetic sử dụng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn. iii. Sử dụng phương pháp số nghiên cứu ổn định tĩnh và động của tấm và vỏ sử dụng lý thuyết biến dạng trượt mới, cải tiến.-
dc.format.extent160 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectPhi tuyến tĩnh-
dc.subjectPhân tích-
dc.subject.ddc620.104-
dc.titlePhân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi : Luận án TS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 625201-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic620.104 PH-C 2018 / 00050009340-
dc.description.degreeLuận án TS. Cơ kỹ thuật: 62520101 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UET - Dissertations


 • luận án.pdf
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đình Đức-
  dc.contributor.authorPhạm, Hồng Công-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:19Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:19Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65172-
  dc.description.abstracti. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của tấm, tính chất vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ và xét đến trường hợp hệ số Poisson là hàm của tọa độ theo hướng chiều dày. Bằng cách tiếp cận giải tích, phương pháp hàm ứng suất và sử dụng phương pháp Galerkin luận án đã xây dựng được các phương trình chủ đạo đi nghiên cứu ổn định tĩnh và động lực học của tấm FGM chịu tải cơ, nhiệt và cơ – nhiệt kết hợp. Cụ thể, xây dựng được các biểu thức hiển xác định tải tới hạn và đường cong độ võng – tải trọng sau tới hạn (phân tích phi tuyến tĩnh) và biểu thức xác định tần số dao động tự do tuyến tính và quan hệ thời gian – độ võng (phân tích động lực học), trong bài toán phân tích động lực học sử dụng thêm phương pháp Runge-Kutta bậc bốn để giải hệ phương trình vi phân. iii. Bằng cách tiếp cận giải tích và lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất của Reddy đã xây dựng được các phương trình cơ bản và phương trình chủ đạo cho bài toán phân tích động lực học của tấm FGM không hoàn hảo, trong đó một mặt được gia cường bằng hệ thống các gân tương ứng theo phương và một mặt được gắn một lớp áp điện. Đã nhận được biểu thức hiển của tần số dao động tự do tuyến tính, liên hệ hiển tần số - biên độ của dao động tự do và dao động cưỡng bức phi tuyến và đường cong quan hệ thời gian – độ võng. iv. Sử dụng thuật toán lặp để phân tích phi tuyến tĩnh của tấm ES-FGM chịu tải trọng nhiệt khi các tính chất của các vật liệu thành phần FGM và gân đều phụ thuộc vào nhiệt độ. v. Khảo sát bằng số một cách chi tiết ảnh hưởng của các tham số đầu vào như: gân gia cường, hệ số tỉ lệ thể tích, độ không hoàn hảo, hệ số nền đàn hồi, tính chất vật liệu phụ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện biên đến đáp ứng động học của tấm FGM có và không có gân gia cường, tấm ES-FGM áp điện. Từ đó rút ra một số kết luận có ý nghĩa khoa học giúp ích cho người thiết kế lựa chọn phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu của luận án đã được tiến hành so sánh với các kết quả đã được công bố của các tác giả khác trong vào ngoài nước trong những trường hợp và điều kiện cụ thể, nhằm đánh giá độ tin cậy của cách tiếp cận và phương pháp sử dụng. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đã đưa ra những nhận xét có ý nghĩa thông qua việc phân tích kết quả số. Những nhận xét này có thể là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho thực tiễn kỹ thuật. 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: i. Nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động phi tuyến của tấm và vỏ nano FGM sử dụng lý thuyết tấm biến dạng trượt và phương pháp giải tích. ii. Nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động phi tuyến của tấm và vỏ auxetic sử dụng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn. iii. Sử dụng phương pháp số nghiên cứu ổn định tĩnh và động của tấm và vỏ sử dụng lý thuyết biến dạng trượt mới, cải tiến.-
  dc.format.extent160 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectPhi tuyến tĩnh-
  dc.subjectPhân tích-
  dc.subject.ddc620.104-
  dc.titlePhân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi : Luận án TS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 625201-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic620.104 PH-C 2018 / 00050009340-
  dc.description.degreeLuận án TS. Cơ kỹ thuật: 62520101 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UET - Dissertations


 • luận án.pdf
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :