Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML : Luận án TS. Máy tính: 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65175Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML : Luận án TS. Máy tính: 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65175