Quy chế pháp lý của thành viên hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014 : Luận văn ThS. Luật : 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65180Quy chế pháp lý của thành viên hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2014 : Luận văn ThS. Luật : 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65180