Rủi ro pháp lý và giới hạn trách nhiệm của công chứng viên trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65189Rủi ro pháp lý và giới hạn trách nhiệm của công chứng viên trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65189