Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại biển Đông : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65210Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại biển Đông : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65210