Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc : Luận án TS. Luật: 623801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65212Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc : Luận án TS. Luật: 623801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65212