Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay) : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65259Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay) : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65259