Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng theo hướng dạy học phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65294Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng theo hướng dạy học phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65294