Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65309Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65309