Quản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kỹ thuật trong Quân đội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65319Quản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kỹ thuật trong Quân đội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65319