Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá thành quả học tập theo tiếp cận năng lực trong Học viện quân đội Việt Nam : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65320Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá thành quả học tập theo tiếp cận năng lực trong Học viện quân đội Việt Nam : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65320