Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65372Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65372