Một số phương pháp mô hình hoá và kiểm chứng hình thức cho các hệ thống thời gian thực hướng thành phần : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65389Một số phương pháp mô hình hoá và kiểm chứng hình thức cho các hệ thống thời gian thực hướng thành phần : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65389