Pháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65391Pháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65391