Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có độ lợi cao, mức búp phụ thấp : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông : 95202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65417Nghiên cứu phát triển anten mảng vi dải có độ lợi cao, mức búp phụ thấp : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông : 95202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65417