Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm : Luận án TS. Máy tính : 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65418Một số phương pháp kiểm chứng tái cấu trúc phần mềm : Luận án TS. Máy tính : 624801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65418