Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của học viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công An Nhân Dân theo hướng làm việc nhóm : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65453Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của học viên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công An Nhân Dân theo hướng làm việc nhóm : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65453