Quản lý tài chính tại Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65498Quản lý tài chính tại Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65498