Hoạch định chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65529Hoạch định chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65529