Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65582Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65582