Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở ở cấp xã, thực tiễn tại Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65588Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở ở cấp xã, thực tiễn tại Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65588