Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65593Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65593