Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65594Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65594