Sử dụng công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65620Sử dụng công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt : Luận văn ThS. Khoa học quản lý (chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65620