Phân tích tính đa hình và mức độ biểu hiện của gen OsHKT1;5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65637Phân tích tính đa hình và mức độ biểu hiện của gen OsHKT1;5 liên quan đến khả năng chịu mặn ở cây lúa (Oryza Sativa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65637