Đánh giá trữ lượng carbon rừng tự nhiên phục hồi thuộc Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn, Hà Tĩnh, cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65648Đánh giá trữ lượng carbon rừng tự nhiên phục hồi thuộc Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn, Hà Tĩnh, cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65648