Nghiên cứu đệm sinh học trong phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật (Chlorpyrifos) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 84403

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65661Nghiên cứu đệm sinh học trong phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật (Chlorpyrifos) : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 84403

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65661