Nghiên cứu, ứng dụng bộ chương trình OpenFOAM trong tính toán động lực học dòng chảy không có/có chuyển pha : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 85201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65696Nghiên cứu, ứng dụng bộ chương trình OpenFOAM trong tính toán động lực học dòng chảy không có/có chuyển pha : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 85201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65696