Phương pháp nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong quản lý nhân sự : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65711Phương pháp nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong quản lý nhân sự : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65711