Research and development of adaptive beamformers for interference suppression in smart antennas = Nghiên cứu và phát triển các bộ định dạng và điều khiển búp sóng thích nghi để chống nhiễu trong các Anten thông minh. Luận án TS. Công nghệ kỹ th

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65765Research and development of adaptive beamformers for interference suppression in smart antennas = Nghiên cứu và phát triển các bộ định dạng và điều khiển búp sóng thích nghi để chống nhiễu trong các Anten thông minh. Luận án TS. Công nghệ kỹ th

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65765