Stability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Luận án TS. Toán học: 624601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65794Stability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Luận án TS. Toán học: 624601

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65794