Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65799Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65799