Thực hiện pháp luật về tiếp công dân – qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65817Thực hiện pháp luật về tiếp công dân – qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65817