Quốc triều khám tụng điều lệ - những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong cải cách tư pháp hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65831Quốc triều khám tụng điều lệ - những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong cải cách tư pháp hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65831