Application de détection/Reconnaissance de texte de scène pour les malvoyants et/ou les guides touristiques = ứng dụng phát hiện/nhận dạng văn bản trong các cảnh chụp cho người khiếm thị và hướng dẫn du lịch. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65860Application de détection/Reconnaissance de texte de scène pour les malvoyants et/ou les guides touristiques = ứng dụng phát hiện/nhận dạng văn bản trong các cảnh chụp cho người khiếm thị và hướng dẫn du lịch. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65860