Comparaison des modèles de mobilité de piétons en espace urbain = so sánh các mô hình di chuyển của người đi bộ trong không gian đô thị. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65864Comparaison des modèles de mobilité de piétons en espace urbain = so sánh các mô hình di chuyển của người đi bộ trong không gian đô thị. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65864