Développement d’une plateforme complète de détection d’objets pour la commande de l’éclairage public = phát triển một nền tảng phát hiện đối tượng hoàn chỉnh để kiểm soát ánh sáng công cộng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65865Développement d’une plateforme complète de détection d’objets pour la commande de l’éclairage public = phát triển một nền tảng phát hiện đối tượng hoàn chỉnh để kiểm soát ánh sáng công cộng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65865