Reconnaissance d’actions par apprentissage profond = Nhận dạng hành động bằng mô hình học sâu. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65866Reconnaissance d’actions par apprentissage profond = Nhận dạng hành động bằng mô hình học sâu. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65866