Analyse et description de la structure du document pour la securisation = Phân tích và mô tả cấu trúc tài liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65867Analyse et description de la structure du document pour la securisation = Phân tích và mô tả cấu trúc tài liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa phương tiện (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65867