Modélisation informatique de la décision didactique et pédagogique dans un contexte de formation massive = Mô hình hóa tin học quyết định phương pháp giảng dạy và sư phạm trong bối cảnh đào tạo diện rộng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65872Modélisation informatique de la décision didactique et pédagogique dans un contexte de formation massive = Mô hình hóa tin học quyết định phương pháp giảng dạy và sư phạm trong bối cảnh đào tạo diện rộng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin và đa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65872