Cơ cấu xã hội của nhóm bí thư đoàn xã ở tỉnh Thái Bình hiện nay : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65934Cơ cấu xã hội của nhóm bí thư đoàn xã ở tỉnh Thái Bình hiện nay : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65934