An ninh môi trường làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp làng chế biến nông sản Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65936An ninh môi trường làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp làng chế biến nông sản Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65936