Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65939Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65939