汉语军事成语的研究及其在非军事领域中的应用 = Nghiên cứu thành ngữ quân sự tiếng Hán và ứng dụng vào một số lĩnh vực phi quân sự. Luận văn ThS. Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài: 82202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65957汉语军事成语的研究及其在非军事领域中的应用 = Nghiên cứu thành ngữ quân sự tiếng Hán và ứng dụng vào một số lĩnh vực phi quân sự. Luận văn ThS. Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài: 82202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65957