Tác động của thủy điện đến sinh kế của người dân ở Sa Pa: Nghiên cứu trường hợp một số dự án: Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65993Tác động của thủy điện đến sinh kế của người dân ở Sa Pa: Nghiên cứu trường hợp một số dự án: Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65993