Tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường Trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66013Tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn trường Trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo hướng Nghiên cứu bài học : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66013