Quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: Khoa học giáo dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66018Quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: Khoa học giáo dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66018