Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66103Quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo tiếp cận văn hóa tổ chức : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66103