Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình đại số lớp 11 ban cơ bản : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66130Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình đại số lớp 11 ban cơ bản : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66130